รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ไตรมาสที่ 1)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ไตรมาสที่ 1)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไตรมาสที่ 1)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ไตรมาสที่ 1)

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคอมพิวเตอร์

 

ปี 2558

 ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558
 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 7 เมษายน 2558
 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 มีนาคม 2558
 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558

 ปี 2557

 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 18 พฤศจิากายน 2557
 ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 เมษายน 2557
 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557
 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
 
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มกราคม 2557

 ปี 2556

 ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 23 กันยายน 2556
 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555
 ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 28 กันยายน 2555 รายงาน การประชุม ผู้บริหารองค์การสุราฯ คณะกรรมการตรวจรับและที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

ปี 2558

 
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11 เมษายน 2558
 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558
 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ปี 2557

 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ปี 2556

 ครั้งที่ 3 /2556 วันที่่ 23 ธันวาคม 2556
 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 11 ตุลาคม 2556
 ครั้งที่ 1/2556 วันที่่ 6 กันยายน 2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา

 
ครั้ง ที่ 3/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 (พิจารณาอนุมัติปรับวงเงินผูกพันดำเนินการและวงเงินผูกพันการจ่ายเงินของปี งบประมาณ 2556 ไปในปี 2557)
 ครั้ง ที่ 6/2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 (พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2557-2561 และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการประจำปี 2557)
 
ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (พิจารณาอนุมัติผูกพันงบลงทุน IT)


รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณางบประมาณการลงทุนในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556
 ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ