การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี

              คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และผู้บริหารองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความสำคัญใน การบริหารจัดการ จึงมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อความเจริญของ กิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสร้างระบบสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองค์กร มีการ พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานมศักยภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความมั่นใจใน องค์กรว่า สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจาก สังคม อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกัน จัดการ รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศล ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (GRC)

ดาวโหลด (615.53 Kb)

 

กฎบัตร คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ประจำปี 2561

ดาวโหลด (1.31 Mb)

 

กฎบัตร คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ประจำปี 2560

ดาวโหลด (1.63 Mb)

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

              - ดูแลบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
              - กำหนดนโยบาาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และนแผการดำเนินงานด้สนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
              - ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
              - รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ

แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน

              องค์การสุราฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดทำคู่มือพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานได้รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งองค์การสุราฯ ได้นำค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมอื งและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การสุราฯ โดยยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และถือปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องจนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ดาวโหลด (1.28 Mb)

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2561

ดาวโหลด (7.93 Mb)

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560

ดาวโหลด (8.42 Mb)

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การม่งุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดม่นั ในระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปี 2563

ดาวโหลด (233.86 Kb)

 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

ดาวโหลด (818.74 Kb)

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปี 2562

ดาวโหลด (326.17 Kb)

 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562

ดาวโหลด (1.03 Mb)

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ,คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

ดาวโหลด (5.90 Mb)

 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ,คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560

ดาวโหลด (3.05 Mb)

 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาอังกฤษ)

ดาวโหลด (23.45 Kb)

 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การสุราฯ (ภาษาไทย)

ดาวโหลด (28.20 Kb)

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ