การควบคุมภายใน

องค์การสุราฯ มีระบบการควบคุมภายในที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นมาโดยตลอด  ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับของหน่วยงานที่ทราบว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง/จุดอ่อน  จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยง/จุดอ่อน และสร้างระบบการควบคุมขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไข

การควบคุมภายในจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ แนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมาเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ระบบการควบคุมภายในมุ่งพิจารณาปัญหาในอดีตเพื่อหาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นความเสี่ยง

ในปี 2558  ได้มีการปรับปรุงการดำเนินการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติงานหลักขององค์กร
2. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กร เช่น คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง  คู่มือการเงินและคู่มือบัญชี เป็นต้น
3. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการองค์กร เช่น คู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือการควบคุมภายใน 
4. คู่มือการตรวจสอบภายใน และคู่มือ ECM เป็นต้น

องค์การสุราฯ มีการบูรณาการการประเมินควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) กับการบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมปรับปรุงจุดอ่อนที่ได้รับจากการประเมินการควบคุมภายใน  โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการในการติดตาม 4 ครั้ง / ปี ทั้งในระดับองค์กรและส่วนงานย่อย

 

เอกสารการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ