การบริหารความเสี่ยง

                 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM และมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรเรื่อยมา  ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุราฯ สามารถดำเนินการตามองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง  มีคณะทำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง  เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กร  มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ชัดเจน และประเมินความรุนแรงผ่านการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  นอกจากนี้องค์การสุราฯ มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อประกอบการพิจารณาการกำหนดระดับความรุนแรง รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

                 องค์การสุราฯ มีการกำหนดโครงสร้าง หน้าที่และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตาม การพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมาจัดทำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ในภาพรวม  และคณะทำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง  ทำหน้าที่กลั่นกรองความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยคณะทำงานฯ จะมีหน้าที่ในการประสานงานให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง  

 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2564  
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
 การทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562-2565  
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2562  
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2561  

 

 

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ