แผนการปฏิบัติงาน 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ พ.ศ. 2564-2570

  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570
  แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570
  กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2563
  แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม (KM and IM Master Plan)ปีงบประมาณ 2563 - 2567
  คู่มือการปฏิบัติงานการมุ่งเน้นลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนยุทธศาสตร์ด้านตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2567
  องค์การสุรา กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  Skill Matrix ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2564
  แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ปี 2564
 
 แผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการขององค์การสุรา ประจำปี 2564

  แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี 2564-2568
  แผนสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563
  แผนการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤต Business Continuity Plan (BCP) ประจำปี 2562


  นโยบาย

  นโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราฯ พ.ศ. 2562
  นโยบายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2562
  นโยบายเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  นโยบายเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  นโยบายรักษาความปลอดภัย
  นโยบายสำหรับองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
  นโยบายอุปกรณ์พกพา
  นโยบายสิ่งแวดล้อม
  นโยบายรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การสุรา
  นโยบาย GRC ประจำปี 2563
  นโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การละเมิดลิขสิทธิ์
  นโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต
  นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
  นโยบายจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน
  นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
  นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิและการรายงานต่อผู้ถือหุ้น
  นโยยายว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  นโยบายด้านการจำหน่ายและการบริการ
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
  นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

  นโยบายด้านการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ