ประกาศ | ระเบียบ | พรบ.

ประกาศ

 ประกาศ วิธีการขอ Internet account และการขอเปลี่ยน Password ของผู้บริหารและพนักงาน 

 

 ระเบียบ

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2562 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 
 ระเบียบองค์การสุรา ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย พ.ศ.2549 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 

 คำสั่ง

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 2558 
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 2556 
 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) 2562 

 

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ