ขอบเขตงาน

ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่ออํานวยความสะดวกและ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานโดยการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งเน้นถึงความรวดเร็วได้ตลอดเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งานและจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการ
2. ส่งเสริมให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาโปรแกรมระบบงานองค์การสุราฯให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4. ดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลองค์กรให้เป็นความลับ ่
5. พัฒนาและจัดทํา Website, Mailขององค์กรเพื่อบริการแก่พนักงานองค์การสุราฯ
6. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผานทาง ่ Website และ ระบบ Intranet
7. จัดทําโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร
8. ศึกษาแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
9. ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
10. ให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
11. นําประกาศและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในและภายนอกขึ้นเว็บไซต์องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
12. ติดตามและต่ออายุการเช่าบริการISPและ Domain Name ขององค์การสุราฯ
13. ขยายและพัฒนาเครือข่ายและโครงข่ายให้เหมาะสมกบองค์กร


 

 

© ระบบการสื่อสารภายในองค์การสุราฯ